×

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μηχανικοί και Management : Διαχείριση κρίσεων και αλλαγών – Πρακτικές εφαρμογές στη διοίκηση

Ημερομηνίες

Έναρξη:

01/11/2021

Λήξη:

30/07/2022

Διάρκεια:

400 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

180 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Αιτήσεις εώς:

Πληροφορίες

 • Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι δια ζώσης και εξ αποστάσεως, με σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση.
 • Σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης,
 • Συμβούλους, Διευθυντές, τμηματάρχες, τομεάρχες, προϊστάμενους και πάσης φύσεως διοικητικά στελέχη.
 • Σε απόφοιτους ιδιωτικής εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ.
 • Σε απόφοιτους Β/θμιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται ως διοικητικό προσωπικό ή προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης.

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στοχεύει

 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις επικοινωνιακές και εργασιακές δεξιότητες, σε τεχνικές διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών, τις οποίες πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι ως εργαζόμενοι σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις ως διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενοι, τομεάρχες, γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, ώστε να ενισχύσουν τις παραγωγικές δυνατότητες μέσα στον επαγγελματικό χώρο
 • Στην αντιμετώπιση των εργασιακών προβλημάτων, κρίσεων και αλλαγών στη διοίκηση, ώστε να κατανοήσουν την ηθική και την κοινωνική ευθύνη ενός Οργανισμού/ Επιχείρησης.
 • Στην ανίχνευση και στη συνειδητοποίηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και συστημάτων επικοινωνίας σε συνάφεια με την ηθική των Οργανισμών/Επιχειρήσεων
 • Στη γνώση και κατανόηση των ζητημάτων που αφορούν στην εταιρική και κοινωνική ηθική ευθύνη, στην ηθική ηγεσία του σύγχρονου ηγέτη μέσα από την κατανόηση της σημαντικότητας του ρόλου του στην παραγωγική διαδικασία και του καθοδηγητικού του ρόλου στη διοίκηση.
 • Στην συνειδητοποίηση ότι σ᾽ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ασταθές επιχειρησιακό περιβάλλον οι οργανισμοί και τα στελέχη τους βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις και απαιτείται ευελιξία και προσαρμοστικότητα για την επιτυχή διαχείριση απέναντι σε μεταβολές, και αλλαγές που υφίστανται όχι μόνο στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και στην πολυπολιτισμική κοινωνία την οποία ζούμε.
 • Στην αναβάθμιση των ικανοτήτων, των τωρινών και μελλοντικών εργαζομένων, όπου καθίσταται αναγκαία η εκπαίδευση στις ρητορικές-επικοινωνιακές τεχνικές, στα συστήματα επικοινωνίας, τα μοντέλα, στις θεωρίες σημειωτικής ανάλυσης, στις τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης συγκρούσεων, στους προληπτικούς τρόπους αντιμετώπισής τους, στη διαπραγμάτευση και στη διαμεσολάβηση, στη λήψη αποφάσεων και στη δυναμική της ομάδας στη διοίκηση, στα ζητήματα που συνήθως απασχολούν σήμερα τη διοίκηση
 • Στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στρατηγικών και τεχνικών που θα συμβάλλουν στην ικανότητα της διαχείρισης θεμάτων και κρίσεων κυρίως στο εργασιακό περιβάλλον ενόψει απρόσμενων προβλημάτων και αλλαγών.

Το συγκεκριμένο Δια Βίου Πρόγραμμα, φιλοδοξεί να αναπτύξει τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη μια φιλοσοφία επικοινωνιακών στρατηγικών και τεχνικών για την αντιμετώπιση συγκρούσεων, πρόκλησης άγχους, αλλαγών στη Διοίκηση, απρόοπτων καταστάσεων, όπως η σύγχρονη απειλητική μορφή πανδημίας με δυσμενείς επιδράσεις στην ομαλή λειτουργία, οικονομία και διοίκηση των Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη και βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων είναι ιδιαίτερη χρήσιμη σήμερα, όπου το εργασιακό περιβάλλον παρουσιάζεται ολοένα και πιο πολύπλοκο, ευμετάβολο και συχνά απρόβλεπτο.

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις επικοινωνιακές και εργασιακές δεξιότητες, σε τεχνικές διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών, τις οποίες πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι ως εργαζόμενοι σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις ως διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενοι, τομεάρχες, γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, ώστε να ενισχύσουν τις παραγωγικές δυνατότητες μέσα στον επαγγελματικό χώρο, να διευκολυνθούν σημαντικά στην αντιμετώπιση των εργασιακών προβλημάτων και αλλαγών στη διοίκηση, να κατανοήσουν την ηθική και την κοινωνική ευθύνη ενός Οργανισμού/ Επιχείρησης. Επιδιώκεται η ανίχνευση και η συνειδητοποίηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και συστημάτων επικοινωνίας σε συνάφεια με την ηθική των Οργανισμών/Επιχειρήσεων, την εταιρική και κοινωνική ηθική ευθύνη, την ηθική ηγεσία του σύγχρονου ηγέτη μέσα από την κατανόηση της σημαντικότητας του ρόλου του στην παραγωγική διαδικασία και του καθοδηγητικού του ρόλου στη διοίκηση. Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο και ασταθές επιχειρησιακό περιβάλλον οι οργανισμοί και τα στελέχη τους βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις και απαιτείται ευελιξία και προσαρμοστικότητα για την επιτυχή διαχείρισή τους. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ικανοτήτων, των τωρινών και μελλοντικών εργαζομένων, καθίσταται αναγκαία η εκπαίδευση στις ρητορικές-επικοινωνιακές τεχνικές, στα συστήματα επικοινωνίας, τα μοντέλα, στις θεωρίες σημειωτικής ανάλυσης, στις τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης συγκρούσεων, στους προληπτικούς τρόπους αντιμετώπισής τους, στη διαπραγμάτευση και στη διαμεσολάβηση, στη λήψη αποφάσεων και στη δυναμική της ομάδας στη διοίκηση, στα ζητήματα που συνήθως απασχολούν σήμερα τη διοίκηση και γενικότερα στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στρατηγικών και τεχνικών που θα συμβάλλουν στην ικανότητα της διαχείρισης θεμάτων και κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

 • Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τα απαραίτητα προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών στη διοίκηση
 • Να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Να αναπτύξουν νέες επικοινωνιακές στρατηγικές και τεχνικές, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων, την ανατροπή των συγκρούσεων σε καθημερινό επίπεδο
 • Να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να ασκηθούν πρακτικά στη διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση ως μοντέλα δυναμικής επικοινωνίας στο πλαίσιο των συνεχών και ραγδαίων οικονομικών, κοινωνικών και ηθικών μεταβολών.
 • Να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης, ώστε να διαχειρίζονται συγκρούσεις, που προκύπτουν στη μεταξύ τους συνεργασία
 • Να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, ετερότητα και στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που είναι στελέχη και εργαζόμενοι στη διοίκηση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Να εκπαιδευθούν και να καταρτιστούν σε γενικές και ειδικές γνώσεις που αφορούν ζητήματα στη διοίκηση και διασφαλίζουν την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν.

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών που έχουν επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση. Οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει κατά τη διαδικασία της αίτησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά με την επισύναψη των απαραίτητων εγγράφων.

• Μία (1) εργασία μέχρι 700 λέξεις
• Μία (1) μελέτη περίπτωσης
• Συμμετοχή σε πρακτική άσκηση ή επικοινωνιακά παιχνίδια ρόλων

Επικοινωνία:

Βέζου Μαρίνα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΔΙΠ Π.Δ.Μ
managecrisis@uowm.gr

Επικοινωνία:

Σωτηρία Τριαντάρη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγήτρια. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
striantari@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP